Общо събрание 2014 година

 

Общото събрание на членовете, редовно свикано според ЗЮЛНЦ и устава на БМА, се проведе на 23.04.2014 година.

Общото събрание одобри годишния и финансовия отчет на БМА. Членовете на управителния съвет бяха освободени от отговорност за изтеклия период.

 

Трима дългогодишни членове на досегашния управителен съвет се оттеглиха с цел обновяване на управителния съвет - Георги Ганев, Йордан Матеев и Калин Христов. Постъпиха предложения за 6 кандидати (за 5 места в УС).Тъй като предложенията бяха повече от уставния брой на членовете на управителния съвет, беше организирано гласуване с бюлетини. Резултатите от гласуването определиха следния състав на 5-членния управителен съвет:

Георги Ангелов -18 гласа

Лъчезар Богданов - 18 гласа

Мариела Ненова - 17 гласа

Мирослав Матеев - 14 гласа

Петър Ганев - 13 гласа

 

Управителният съвет представи доклад до общото събрание за новоприетите членове - обновеният списък на членовете е достъпен тук. Общото събрание обсъди предложения за теми за бъдещи събития на БМА.