Годишна конференция и общо събрание на БМА 2011

 

Управителният съвет на БМА има удоволствието да ви покани на осмата годишна конференция и общо събрание на Асоциацията. Те ще се проведат на 9 април 2011 от 10:00часа в залата на Института за пазарна икономика на бул. ”Патриарх Евтимий” 22, ет.3.

 

Дневен ред

10.00 Годишна конференция на БМА
  • презентация и дискусия - Петър Станков: "Дерегулиране, икономически растеж и ускоряване на растежа"
  • презентация и дискусия - Георги Ганев: "Датиране на бизнес цикъла в България"
  • презентация и дискусия - Десислава Николова: "Валутният курс на лева и конкурентоспособността на българската икономика"
  • награда за студентско есе 2011
  • почивка

12.00 Общо събрание (13.00 при липса на кворум)

 

Управителният съвет на сдружение „Българска макроикономическа асоциация“, София, на основание чл. 22 от устава на БМА и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 09.04.2011 г. в 12 ч. в София, залата на Института за пазарна икономика, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 3, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на сдружението за 2010 г. и доклад за финансовото състояние; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за изминалия период на 2010-2011 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4. доклад за новоприетите членове; 5. обсъждане на предложение за създаване на комитет за датиране на бизнес цикъла; 6. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.