Покана общо събрание 2014

 

Покана

Управителният съвет на сдружение „Българска макроикономическа асоциация“, София, на основание чл. 22 от устава на БМА и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 23.04.2014 г. в 17.30 ч. в София, залата на Икономическата библиотека на ИПИ и БМА, бул. Патриарх Евтимий 10, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2013 г. и доклад за финансовото състояние; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за периода от предишното общо събрание; 3. избор на нов управителен съвет; 4. доклад за новоприетите членове; 5. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

Управителен съвет на БМА