Покана: Общо събрание БМА 2017

Управителният съвет на сдружение „Българска макроикономическа асоциация“, София, на основание чл. 22 от устава на БМА и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 20.05.2017 г. в 10.00 ч. в София, зала 420 на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цариградско шосе 125, бл.3, ет.4, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на сдружението за 2016 г. и доклад за финансовото състояние;

2. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за периода от предишното общо събрание;

3. избор на нов управителен съвет;

4. доклад за новоприетите членове;

5. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

Управителен съвет на БМА