Покана общо събрание 2013

 


Покана

Управителният съвет на сдружение „Българска макроикономическа асоциация“, София, на основание чл. 22 от устава на БМА и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 23.03.2013 г. в 10.30 ч. в София, залата на Икономическата библиотека на ИПИ и БМА, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2012 г. и доклад за финансовото състояние; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за периода от предишното общо събрание; 3. избор на нов управителен съвет; 4. доклад за новоприетите членове; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

Годишната конференция на БМА ще се състои по-късно през годината.