Покана извънредно общо събрание 2013

 

Покана

Управителният съвет на сдружение „Българска макроикономическа асоциация“, София, на основание чл. 22 от устава на БМА и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 15.07.2013 г. в 17.30 ч. в София, залата на Икономическата библиотека на ИПИ и БМА, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 3, при следния дневен ред: 1. Освобождаване на член на управителния съвет по негово желание; 2. Освобождаване от отговорност на члена на УС по т.1 за периода от предишното общо събрание; 3. Избор на нов член на управителния съвет; 4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.