Отчет за дейността на БМА през 2003

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ
за 2003 г.

Днес ние провеждаме първото общо събрание на Българската Макроикономическа Асоциация. Събрали сме се да видим какво е направено, къде сме и какво ни предстои като организация.

Ние се учредихме в средата на 2003 година, водени от разбирането, че имаме нужда от такава организация. Нашето виждане беше, че за всички нас, като част от икономическата общност, би било полезно да имаме възможност да се срещаме, да споделяме мисли, необременени от едни или други ангажименти, на чисто професионална и интелектуална основа. Също така, виждането ни беше, че в България като цяло има дефицит на познание в областта на макроикономиката, както и нужда от разширяване и подобряване на образователните програми в тази област. Всички знаем, че подобни организации съществуват в много страни и обикновено са солиден гарант за изграждането на високи професионални стандарти. Именно с такъв стремеж и започнахме – да следваме най-добрите международни примери в това отношение.

Като наша основна цел ние сме формулирали “да се дискутират макроикономически проблеми, да се разпространяват макроикономически идеи и знания и да се подпомагат и насърчават изследвания в тази област”. За изпълнението на тази цел ние организирахме две прояви и започнахме изграждането и подържането на интернет страница.

През есента на 2003 г. бе проведен конкурс за студенти за написване на есета на тема “Плюсове и минуси при присъединяването на България към Европейския Съюз” и днес ние наградихме по този повод младия ни колега Емил Вучков. Но за съжаление трябва да отбележим, че имахме по-високи очаквания за конкурса. Получихме сравнително малко на брой есета (само шест) и тяхното качество като цяло не ни удовлетвори. Това беше и причината да не присъдим първа и втора награда, а само трета.
Въпреки това ние планираме да проведем подобен конкурс и тази есен. Гледаме на резултатите от конкурса по-скоро като на потвърждение на мнението, че има дефицит на знания и нужда от подобряване на обучението в тази област. На този етап считаме, че тази форма е подходяща за стимулиране на работата на студентите и поради това ще я продължим. Остатъкът от наградния фонд ще бъде запазен за тази цел, ще потърсим и допълнителни финансови възможности за неговото евентуално увеличаване. Надяваме се, също така, че чрез налагането на конкурса като ежегоден и чрез повече разгласа постепенно ще бъдат привлечени и повече и по-качествени есета.
Втората ни проява бе проведената тази сутрин конференция. Поканихме наши членове да изнесат доклади по актуални теми, върху които те работят, ангажирахме дискусанти и проведохме свободна, академична дискусия в добра професионална среда. Нашето виждане е, че съчетаването на Общото събрание с такава Годишна конференция е удачно и рационално. Дали и занапред ще наложим такава практика и какъв точно формат да има такава конференция зависи от мнението и общите решения на членовете на Асоциацията, които ще вземем днес.

Изградихме също така и интернет страница. Чрез нея се надяваме да постигнем по-широка популяризация на нашите идеи и инициативи, да имаме място за ефективна комуникация с всички членове и за дискусии по актуални въпроси.

В чисто организационен план от Управителния съвет бяха извършени всички необходими процедури, чрез които Асоциацията се легитимира като юридическо лице с нестопанска цел – съдебна и данъчна регистрация. Управителният съвет е провеждал редовно заседания, за всички от които има съответните протоколи в архива на Асоциацията. Направени са контакти с чуждестранни колеги и с колеги българи, които работят в чужбина, за да ги запознаем със съществуването на Асоциацията и с нейните цели.

Финансовите операции на Асоциацията са водени стриктно и за всички тях има необходимата документация. Те са коментирани отделно във финансовия отчет. От всички членове-основатели има 8 души с неплатен членски внос за 2003 година. Предполагаме, че става дума за временно забавяне и то ще бъде уредено в близкото бъдеще.

През отчетния период ние извършвахме нашата дейност в условията на кратък период от време и относително малко разполагаеми финансови средства. Това е нормалано за една нова организация. Но смятаме, че са поставени добри основи. Факт е, че при различни поводи вече сме срещали интерес и разбиране за работата на Асоциацията. Факт е, че срещнахме готовност у много хора да отделят време и усилия и да подпомогнат безвъзмездно работата ни, за което им дължим благодарност. Факт е, че много колеги, измежду тях и чуждестранни, проявиха интерес за членство в Асоциацията и днес ние ще разглеждаме такива молби. Това ни вдъхва увереност, че сме на прав път.