Нова книга

 

Българска народна банка. Сборник документи. Том 5. 1948-1990

Съставители: Румен Аврамов, Христо Яновски. Под общата редакция на Румен Аврамов

БНБ, Държавна агенция "Архиви", София 2009

 

С тази публикация завършва обнародването на корпус документи, свързани с историята на Българска народна банка от основаването є през 1879 г. до 1990 г. Петте тома, издавани в течение на единадесет години, съдържат 2522 архивни документа, поместени общо на 5678 печатни страници, които очертават най-съществените моменти и тенденции във финансовото минало на страната. Развитието на БНБ е проследено в детайли и цялостност, с каквито не е представяна публично нито една друга ключова българска държавна институция.

Последният том е необичаен в две отношения. Преди всичко, неговият обем излиза от стандартите, което е лесно обяснимо с продължителността на разглеждания период: покрити са 43 години, т.е. хронологичен отрязък, за какъвто бяха необходими три от предишните сборници. Но много по-важно от количествените параметри е, че за първи път широко се отваря огромна, оградена досега територия от българската стопанска памет. От фондовете на БНБ наяве излизат документални пластове, пазени десетилетия наред от комунистическия режим в дълбока тайна. Достъпът до тях стана възможен едва с решение на Управителния съвет на банката от 1999 г. и ако те постепенно започнаха да си пробиват път в научния оборот, то пълноценният им граждански живот е мислим само при по-изчерпателно представяне, каквато е именно целта на мащабния проект на Българската народна банка и Държавна агенция „Архиви“

 

Томовете са достъпни и в интернет страницата на БНБ тук:

http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/vWebPagesByADOptionBG/8BF74D4DBD496D17C22571FF00357D61?OpenDocument&count=-1&BG