Представяне на книга

На 29 януари 2014 г. в Представителството на Европейската комисия в България се проведе представянето на книгата на д-р Калоян Симеонов със заглавие

"Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз" .

Коментар по темата беше направен и от Калин Христов - член на УС на БНБ, подуправител на управление "Емисионно".

Д-р Калоян Симеонов е главен асистент в катедра Европеистика на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Той има над 10-годишен преподавателски опит,включително в Дипломатическия институт, Института по публична администрация, Центъра за европейски програми към Американския университет в Благоевград, Университета за национално и световно стопанство и др., и над 15 години опит в държавната администрация като експерт в процеса на присъединяване към ЕС, както и в периода след началото на пълноправното членство на България в ЕС. Участвал е в проекти и мисии в Косово, Кипър, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Турция, Азербайджан и др.