Нова книга на Николай Неновски

Паричният ред. Критика на теорията на парите

Автор: Николай Неновски
Година на издаване: 2007
ISBN: 9789542801566
Корици: меки

Теорията на парите не може и не трябва да бъде единствено пресичане на криви, движение на парични агрегати, лихвени проценти и валутни курсове. Тя трябва да отрази реалния живот, където парите са в центъра на интересите и борбите за власт на различните социални групи и отделните индивиди, на техните конфликти и кооперация. В книгата е направен опит за изграждане на нов теоретичен социологически модел на паричните системи, който да послужи не само за по-нататъшно развитие на паричните изследвания, но и за редица чисто приложни и емпирични анализи.

Проф. Николай Неновски е преподавател по теория на парите и международни финанси в катедра „Финанси" на Университета за национално и световно стопанство. Той е член на Управителния съвет на Българска Народна Банка и член на Българската макроикономическа асоциация.