Ново изследване на Николай Неновски

 

Николай Неновски, За парите като институция, 2007

Nikolay Nenovsky, On Money as an Institution, 2007