Покана: Общо събрание БМА 2020

На основание на чл. 22 от устава на БМА и чл. 26 ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Българска макроикономическа асоциация“, София, свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 28.03.2020 г. в 10.30 ч. в София, зала 400 на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цариградско шосе 125, бл.3, ет.4, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на сдружението за 2019 г. и доклад за финансовото състояние;

2. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за периода от предишното общо събрание;

3. избор на нов управителен съвет;

4. доклад за новоприетите членове;

5. разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

Управителен съвет на БМА