Общо събрание - 22 април 2012

 

Общото събрание на членовете, редовно свикано според ЗЮЛНЦ и устава на БМА, се проведе на 22.04.2012 година.

Общото събрание одобри годишния и финансовия отчет на БМА. Членовете на управителния съвет бяха освободени от отговорност за изтеклия период и преизбрани. Управителният съвет представи доклад до общото събрание за новоприетите членове - обновеният списък на членовете е достъпен тук. Общото събрание обсъди предложения за теми за бъдещи събития на БМА.