Общо събрание и извънредно общо събрание

Общото събрание на членовете, редовно свикано според ЗЮЛНЦ и устава на БМА, се проведе на 23.03.2013 година.

Общото събрание одобри годишния и финансовия отчет на БМА. Членовете на управителния съвет бяха освободени от отговорност за изтеклия период и преизбрани. Управителният съвет представи доклад до общото събрание за новоприетите членове - обновеният списък на членовете е достъпен тук. Общото събрание обсъди предложения за теми за бъдещи събития на БМА.

 

Извънредното общо събрание на членовете на БМА се проведе на 15.07.2013 година, съгласно решение на управителния съвет на БМА от 3 юни 2013 година.

Общото събрание прие заявлението на Петър Чобанов за освобождаване от членството си в управителния съвет. Петър Чобанов бе освободен от отговорност като член на управителния съвет за периода от предишното общо събрание.Общото събрание избра за нов член на управителния съвет на БМА Мариела Ненова.

Беше взето решение до края на месец август 2013 г. УС на БМА  да представи пред членовете на асоциацията в писмен вид предложение за процедура за подбор и оценка на кандидатите за срещи с Нобелови лауреати в Линдау. Изработването се възлага на работна група в състав: Георги Ганев, Мирослав Матеев, Мариела Ненова. Общото събрание обсъди предложения за теми за бъдещи събития на БМА.