Общо събрание на БМА за 2015 година

Общото събрание на членовете, редовно свикано според ЗЮЛНЦ и устава на БМА, се проведе на 23.05.2015 година.

Общото събрание одобри годишния и финансовия отчет на БМА. Членовете на управителния съвет бяха освободени от отговорност за изтеклия период. Четирима от тях бяха преизбрани като на мястото на оттеглилия се Георги Ангелов беше избран Живко Роев. Управителният съвет представи доклад до общото събрание за новоприетите членове - обновеният списък на членовете е достъпен тук.

Постъпи предложение за предоставяне на възможност членовете на БМА да заплащат членски внос авансово като ползват отстъпки от годишния членски внос, който се запазва на 50 лева (за студенти 25 лева) както следва:

- за две години напред - 10% отстъпка, съответно 90 лева, за студенти 45 лева.

- за три години напред - 20% отстъпка, съответно 120 лева, за студенти 60 лева.

Председателят на общото събрание даде възможност за обсъждане и предложения за теми за бъдещи събития, както и други идеи за развитието на БМА. Постъпиха редица предложения, включително за събитие за реформите в енергетиката, реформите в пенсионната система, законодателните промени, свързани с преструктурирането на банки, ревизираните макроикономически статистически данни и др. Беше предложено да се проведат разговори за включване на БМА с панел в годишната конференция на Стопанския факултет на СУ през 2016 г. Членовете на БМА бяха насърчени да изпращат на УС на БМА своите идеи за дискусии, включително и за конкретни събития.