УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ”

 

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. “БЪЛГАРСКА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ”, наричана по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2.(1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “БЪЛГАРСКА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ”, което допълнително ще се изписва и на английски език – “BULGARIAN MACROECONOMICS ASSOCIATON”.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ и данъчен номер.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.3. (изм. – решение на ОС от 28.03.2009 г.) Седалището и адресът на сдружението е гр. София, район “Триадица”, ул. “Солунска” 56.

 

 

ЦЕЛИ

Чл.4. Основна цел на сдружението е да се дискутират макроикономически проблеми, да се разпространяват макроикономически идеи и знания и да се подпомагат и насърчават изследвания в тази област.

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

- осъществяване на контакти и сътрудничество с организации, институции и физически и юридически лица в страната и в чужбина, работещи по същите проблеми;

- разработване на научни и учебни програми за популяризация на макроикономическите идеи;

- организиране и провеждане на симпозиуми, семинари, дискусии, лекции, конференции и други национални и международни срещи с информационен и образователен характер, насочени към постигане идеалните цели на сдружението;

- защита на правата и интересите на своите членове, свързани с целите на сдружението.

 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Сдружението осъществява дейност с нестопанска цел в частна полза, като ще разходва имуществото си за постигане на определените в Устава цели.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7.(1) Предметът на дейност на сдружението е:

-             провеждане, възлагане и подпомагане на проучвания и научни изследвания в областта на макроикономиката;

-             публикуване на макроикономическа литература, както и издаване на други материали в областта на своята дейност;

-             изграждане и поддържане на звена за изследвания в областта на своята дейност;

-             извършване на други дейности, свързани с целите по чл.4 на този Устав

(2) Работните езици, на които сдружението осъществява дейността си, са български и англииски език.

 

СРОК

Чл.8. Сдружението не е ограничено със срок.

 

II.ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

ЧЛЕНСТВО

Чл.9.(1) Членуването в сдружението е доброволно. Възникването на членството става чрез участие в учредяването на сдружението или чрез последващо приемане.

(2) Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които споделят целите и желаят да участват в дейността на сдружението.

(3) Сдружението има редовни и почетни членове.

(4) Сдружението води регистър на членовете си. Регистърът е общодостъпен.

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Редовни членове

Чл.10.(1) (изм. – решение на ОС от 27.03.2010 г.) Кандидатът подава писмено заявление до управителния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица, представят със заявлението и преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

(2) (изм. – решение на ОС от 27.03.2010 г.) Управителният съвет взема  решение по заявлението за членство с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) (изм. – решение на ОС от 27.03.2010 г.) Управителният съвет докладва на общото събрание новоприетите членове. Приетите от управителният съвет членове могат да бъдат отхвърлени от общото събрание на първото му заседание след приемането им, като самите те нямат право на глас при това гласуване.

Почетни членове

Чл.11.(1) За почетни членове могат да бъдат избирани видни обществени фигури от България и чужбина, които симпатизират и могат да допринесат за постигане на целите на сдружението.

(2) Почетните членове не заплащат членски внос.

(3) Почетните членове имат право да присъстват на общото събрание на сдружението, да участват в дискусиите, да правят предложения, да поставят въпроси за обсъждане. Те нямат право на глас в общото събрание на сдружението.

(4) Почетните членове не могат да заемат изборни длъжности в сдружението.

(5) (изм. – решение на ОС от 27.03.2010 г.) Почетните членове не подават молба за приемане. Те се приемат по покана на управителния съвет. Почетният член заявява пред общото събрание, че приема поканата.

(6) Управителният съвет предлага кандидатурата на почетния член за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Общото събрание взема решение за приемането на почетния член с обикновено мнозинство от присъстващите. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.12. Редовните членове на сдружението имат следните права:

- да участват в управлението и дейността на сдружението;

- да бъдат информирани за неговата дейност;

- да бъдат изслушвани при разглеждане на въпроса за прекратяване на членството им;

- да правят предложения до Управителния съвет и Общото събрание, отнасящи се до дейността на сдружението;

- да ползват имуществото на сдружението, резултатите от дейността на сдружението, доколкото това е свързано с постигане на целите и упражняване на дейността на сдружението.

 

Чл.13. Членовете на сдружението са длъжни:

а/ да спазват разпоредбите на този Устав, етичния кодекс на сдружението и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;

б/ да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

в/ да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които да противоречат на целите му и го злепоставят;

г/ да внасят в срок предвидените в настоящия Устав парични вноски.

 

Чл.14. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, поставяне под пълно запрещение, съответно при прекратяване.

 

Чл.15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав парични вноски. Те не отговарят лично за задълженията на сдружението.

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.16. Членството в сдружението се прекратява:

- с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението; волеизявлението може да бъде направено и устно на заседание на Общото събрание на сдружението и в този случай има действие след вписването му в протокола на заседанието;

- със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член – физическо лице, респ. прекратяване юридическата личност на член на сдружението;

- с изключването;

- с прекратяване на сдружението;

- при отпадане;

 

Чл.17.(1) Член на сдружението, който нарушава предвидените в чл.13, б. “а”, “б” и “в” задължения или извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо, може да бъде изключен с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите, по предложение на управителния съвет, взето с мнозинство 2/3 от всички. Преди да отправи предложение до общото събрание за изключване, управителният съвет констатира извършените нарушения, определя срок за преустановяването им и за отстраняване на последиците им, за което уведомява писмено съответния член.

(2) За изключването на член на сдружението, Управителният съвет свиква извънредно Общо събрание. Ако до редовната сесия на Общото събрание на сдружението остават по-малко от 3 месеца, предложението се разглежда от Общото събрание на неговата редовна сесия. Управителният съвет трябва да изпрати най-малко 7-дневно предизвестие преди провеждането на Общото събрание на всеки предложен за изключване член, в което да се посочи основанието за изключване. Предложеният за изключване има право да присъства на Общото събрание и направи устно волеизявление.

 

Чл.18.(1) (изм. – решение на ОС от 25.03.2006г.) Отпадането се счита настъпило, когато член на сдружението не е направил вноската си по чл. 36 ал. 1 или ал.4 

(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

 

Чл.19. При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените парични вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените парични вноски за периода на членството му.

 

III.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20.(1) Върховен орган на сдружението е общото събрание. To се състои от всички редовни членове на сдружението. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(2) Член на сдружението може да упълномощи с изрично писмено пълномощно физическо лице да го представлява на конкретно заседание на общото събрание. Пълномощникът няма право да представлява повече от един член и да преупълномощава с правата си трети лица.

 

Компетентност на общото събрание

Чл.21.(1) Общото събрание:

1.            изменя и допълва Устава;

2.            приема други вътрешни актове, включително и етичен кодекс на сдружението;

3.            избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;

4.            приема и изключва членове;

5.            взема решение за откриване и закриване на клонове;

6.            взема решение за участие в други организации;

7.            взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8.            приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9.            приема бюджета на сдружението;

10.        взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски

11.        приема отчета за дейността на управителния съвет;

12.        отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13.        взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и настоящия Устава.

(2) Правата по ал.1 т.1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

 

Свикване

Чл.22.(1) Заседанията на Общото събрание на сдружението са редовни и извънредни. Редовно заседание на Общото събрание се провежда един път годишно до края на месец април. Всички останали заседания на Общото събрание са извънредни.

(2) Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място по седалището на сдружението. Ако в последния случай, управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общото събрание в месечен срок от поискването, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

 (3) (изм. – решение на ОС от 27.03.2010 г.) Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Най-малко един месец преди насрочения ден, поканата се публикува в началната страница на интернет сайта на сдружението и се изпраща по електронна поща на всички членове, които са предоставили валиден адрес. Към датата на обнародване на покана по предходния член, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

 

Кворум

Чл.23.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за заседанието.

 

Гласуване и вземане на решения

Чл.24. (1) При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

(2) Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

- него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

- юридическите лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл.17 ал.1, чл.21 ал.1 т.1 и 7 и чл.36 ал.4 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

(4) Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

 

Протокол

Чл.25.(1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателя на събранието и секретаря, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

 

Контрол

Чл.26. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.27.(1) Управителният съвет се състои от 5 лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членовете на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

(2) Управителния съвет се избира за срок от 1 година, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

 

Правомощия

Чл.28. Управителният съвет:

1.            осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

2.            разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;

3.            подготвя и внася в общото събрание проект за бюджета;

4.            подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

5.            определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи отговорност за това;

6.            определя адреса на сдружението;

7.            приема правила за работата си;

8.            подготвя дневния ред и материалите за общите събрания;

9.            взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на общото събрание на сдружението;

10. (нова. – решение на ОС от 27.03.2010 г.)  приема членове на сдружението

 

 

Заседания

Чл.29.(1)  Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седмодневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

(2) (изм. – решение на ОС от 27.03.2010 г.) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има комуникационна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(3) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(4) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.25.

(5) Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от управителния съвет негов член.

 

Решения

Чл.30. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, тези по чл.28 ал.1 т.2 и т.6 от Устава и чл.14, ал.2 ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове, а предложението по чл.17 ал.1 от Устава – с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички.

 

Контрол

Чл.31. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл.32. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.33.(1) Управителният съвет избира от своя състав председател и заместник председател, които представляват сдружението заедно и поотделно.

(2) Председателят и заместник председателя на управителния съвет нямат право да извършват разпоредителни действия и да обременяват с тежести недвижимите имоти на сдружението.

 

IV.ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.34. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.35. Източници на средства на сдружението са паричните вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, завещания, спонсорство, целеви средства от други организации, други приходи и попълнения в допустими от закона форми.

 

Парични вноски на членовете

Чл.36. (1) (изм. – решение на ОС от 25.03.2006 г.; изм. – решение на ОС от 27.03.2010 г.) Членският внос е годишен и се заплаща в парични средства. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание.

(2) (изм. – решение на ОС от 25.03.2006 г.; изм. – решение на ОС от 27.03.2010 г.)  Членският внос се заплаща в рамките на календарната година. Ако даден член е болен или е в чужбина за продължителен период от време, Общото събрание може да го освободи временно или постоянно от заплащането на членски внос.

(3) Почетните членове не заплащат членски внос.

(4) При приключване на годишния баланс със загуба, общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски за покриването й и срок за внасянето им с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

 

Стопанска дейност

Чл.37.(1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:

- получава приходи от публикуване на материали в областта на своята дейност, от стопанисване на имущество, дивиденти, капитализиране на печалби и др.

- извършване на сделки в страната и чужбина, включително и да придобива и отчуждава движими и недвижими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определен със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

 

V.ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.38. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя или разделя.

 

Чл.39. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.3 ЗЮЛНЦ

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.40.(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Търговския закон.

(2) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание

 

VI.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. Този Устав е приет на учредително събрание на “Българска макроикономическа асоциация”, проведено на 16.06.2003 г. в гр. София и е изменен на общо събрание на членовете на 25.03.2006 г., 28.03.2009 г. и 27.03.2010 г.

§.2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: